Regulamin

REGULAMIN SEKCJA PIŁKI NOŻNEJ

KS PRZYSZŁOŚĆ WŁOCHY

Celem niniejszego regulaminu jest wprowadzenie jednolitych dla wszystkich zasad obowiązujących w Klubie. Każdy Członek Klubu, Trener, Zawodnik, Rodzic powinien stosować się do zapisów zawartych w niniejszym regulaminie. 

 1. Każdy zawodnik KS Przyszłość Włochy zobowiązany jest godnie reprezentować Klub zarówno podczas zajęć sportowych oraz w życiu codziennym.
 2. Każdy zawodnik KS Przyszłość Włochy ma kategoryczny zakaz gry w innych Klubach Piłkarskich.
 3. Każdy zawodnik Klubu zobowiązany jest do systematycznego podnoszenia swoich umiejętności sportowych. W związku z tym Klub zapewnia organizację całorocznych zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej.
 4. Każdego zawodnika Klubu obowiązuje punktualność, dyscyplina, obowiązkowość, kultura osobista oraz aktywny udział w zajęciach sportowych, jak również wszystkich formach współzawodnictwa sportowego.
 5. Zawodnicy Klubu zobowiązani są do dbania o własny sprzęt sportowy oraz przybory i przyrządy treningowe znajdujące się na obiektach sportowych.
 6. Zawodnicy Klubu zobowiązani są do posiadania niezbędnego, odpowiedniego sprzętu treningowego KS Przyszłość Włochy zatwierdzonego przez władze Klubu. Lista sprzętu dostępna jest u trenerów.
 7. Przybory i przyrządy wykorzystywane w trakcie treningów będące własnością Klubu należy zwrócić po zakończeniu zajęć trenerowi prowadzącemu zajęcia.
 8. Uczestnicy zajęć szkoleniowych prowadzonych przez KS Przyszłość Włochy zobowiązani są do wykonywania poleceń trenera dotyczących sposobu realizacji ćwiczeń oraz przestrzegania zasad ich wykonania.
 9. Zawodnicy przyjęci do Klubu powinni dążyć do poszerzania wiedzy szkolnej, uzyskiwać wysokie wyniki w nauce ze wszystkich przedmiotów, a także z zachowania.
 10. Trener ma prawo poprosić zawodnika o przedstawienie bieżących ocen szkolnych w celu ich weryfikacji.
 11. W przypadku uzyskiwania przez danego zawodnika słabych wyników w nauce koordynator Klubu, na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica może podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu zawodnika w zajęciach sportowych, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.
 12. Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie i kibice zobowiązani są do kulturalnego zachowania, w tym także w stosunku do rodziców i kibiców drużyny przeciwnej oraz o nie podpowiadanie zawodnikom jak mają grać. Instruowanie zawodników leży w gestii trenerów.
 13. Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie, kibice etc. powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody lub treningi.
 14. Na obiektach sportowych, na których odbywają się zajęcia sportowe Klubu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów.
 15. Zabrania się wchodzenia do szatni osobom postronnym, w tym także rodzicom i opiekunom zawodników. W szatni oprócz zawodników może przebywać tylko trener/trenerzy oraz Kierownik drużyny.
 16. Miesięczna składka klubowa wynosi od 01 stycznia 2024r. 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) za miesiące wrzesień – czerwiec i po 125 zł za miesiące lipiec – sierpień. Wpłaty  należy dokonać do 10 – dnia każdego miesiąca, gotówką do kasy lub przelewem na konto KS Przyszłość Włochy.  Składka pobierana jest z góry za każdy miesiąc (np. za listopad płacimy do 10 listopada).

            Nie jest to opłata za zajęcia, więc ilość treningów nie ma wpływu na jej wysokość.

            Wszyscy nowi zawodnicy zobowiązani są do dokonania wpłaty „wpisowego” w wysokości jednomiesięcznej składki.

            W tytule przelewu należy wpisać: „imię i nazwisko dziecka, rok urodzenia oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata (ew. wpisowe)”.

            Dane do przelewu: Klub Sportowy „Przyszłość” – Włochy, ul. Rybnicka 25,02-405 Warszawa, 

Nr konta: 88 1160 2202 0000 0000 5515 6330

17. W przypadku uczestnictwa rodzeństwa w szkoleniu sportowym prowadzonym przez KS Przyszłość Włochy przyznana jest zniżka w wysokości 50% wysokości składki na drugie i kolejne dziecko.

18. W przypadku braku wpłaty w terminie, KS Przyszłość Włochy zastrzega sobie możliwość podjęcia stosownych decyzji, np.: po wcześniejszym upomnieniu przez trenera prowadzącego bądź koordynatora  o braku wpłaty – odmowy udziału zawodnika w treningu lub zawodach.

19. Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych organizowanych przez KS Przyszłość Włochy jest dobrowolne, dlatego też zaległość w zapłacie powyżej 10 dni jest podstawą do niewpuszczenia zawodnika na treningi lub skreślenia go z listy zawodników.

20. Opłaty za obozy sportowe i inne wyjazdy klubowe należy wpłacać wg odrębnych ustaleń. Organizatorem obozów, w porozumieniu z klubem jest trener danego rocznika.

21. Opłaty za zakup sprzętu klubowego dokonywane będą u trenera prowadzącego na podstawie listy sprzętu dostępnej u trenera.

22. Istnieje możliwość ubiegania się o odroczenie płatności np. w związku z trudną sytuacją materialną, po wcześniejszym złożeniu podania z opisem sytuacji do Dyrekcji Klubu i akceptacji przez Zarząd KS Przyszłość Włochy.

23. KS Przyszłość Włochy zobowiązuje się pokrywać wszelkie koszty związane ze zgłoszeniem zawodnika do rozgrywek i organizacji różnych form współzawodnictwa.

24. Złamanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do podjęcia przez KS Przyszłość Włochy stosownych decyzji, w tym wydalenia zawodnika z Klubu.

                                                                                      Zarząd Klubu „Przyszłość” – Włochy

Drogi użytkowniku!

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KLUB SPORTOWY PRZYSZŁOŚĆ WŁOCHY z siedzibą w Warszawie, ul. Rybnicka 25, 02-405 Warszawa, NIP: 5221964176. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie w cel-u(ach) wskazanych powyżej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz trwałego usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich nie podanie może uniemożliwiać odpowiedź na Państwa zapytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego.